Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Eskişehir Teknik Üniversitesi Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Biriminin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri, çalışma şekli ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Eskişehir Teknik Üniversitesi Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Biriminin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine, çalışma şekline ve denetimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Alan Koordinatörü: Bilim, sanat, spor veya kültür alanında gerçekleştirilecek etkinlik ve programlarda gerekli koordinasyonu ve yürütmeyi yapmak üzere görevlendirilen öğretim elemanını,

b) Birim: Eskişehir Teknik Üniversitesi Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Birimini,

c) Çocuk: 6 yaş üzerinden başlayarak 8 yıllık temel eğitime devam eden 6-14 yaş arası çocukları,

ç) Danışma Kurulu: Eskişehir Teknik Üniversitesi Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Biriminin Danışma Kurulunu,

d) Genç: Temel eğitimini tamamlamış ve ortaöğretime devam eden 15-18 yaş arası öğrencileri,

e) Müdür: Eskişehir Teknik Üniversitesi Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Birimi Müdürünü,

fMüdür Yardımcısı: Eskişehir Teknik Üniversitesi Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Birimi Müdür Yardımcısını,

g) Program koordinatörü: Bilim, sanat, spor veya kültür alanında sorumlu olduğu programı yürüten öğretim elemanını,

ğ) Rektör: Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörünü,

h) Üniversite: Eskişehir Teknik Üniversitesini (ESTÜ),

ı) Yönetim Kurulu: Eskişehir Teknik Üniversitesi Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Biriminin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Birimin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Birimin amaçları

MADDE 5 (1) Birimin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde etkileşim ortamı oluşturarak, çocuklara ve gençlere yaptırarak, uygulatarak, yaşatarak ve eğlendirerek; analitik ve eleştirel düşünme, yaratıcı olma, yargılama, sorgulama, soru sorma, merak duyma, sorun çözme gibi temel yaşam becerilerini kazandırmak,

b) Bilimin topluma yayılmasına ve bilimsel araştırma yöntemleriyle erken yaşta tanışan kuşakların yetişmesine katkıda bulunmak,

c) Yetenekli çocuk ve gençler için ortam oluşturmak ve meslek seçimlerinde kendi yeteneklerine yönelik destek sağlamak,

ç) Çocuklar ve gençlerin yararını üstün tutarak; aile ve toplumun çocuk ve genç hakları konusunda bilinçlenmesini sağlamak,

d) Akademik çerçevede bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında uygulamalar yaparak, çocukların ve gençlerin etkileşimli olarak çalışma alışkanlıklarının oluşmasını sağlamak,

e)  Üniversite imkanlarının Birimin faaliyetleri kapsamında değerlendirilmesini sağlamak.

Birimin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Birimin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilim, sanat, spor ve kültürel nitelikli ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetler düzenlemek, yayın ve yayım etkinliklerinde bulunmak,

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde, çocuk ve gençlere yönelik düzenlenen faaliyetler kapsamında yapılan organizasyonlarla iş birliği yapmak, bunların çalışmalarına katılmak, bilgi alışverişinde bulunmak,

c) Birimin amaçları doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, kurslar, seminerler, çalıştaylar, bilim şenlikleri ve benzeri etkinlikleri planlamak, düzenlemek, desteklemek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu ve denetimini sağlamak,

ç) Çeşitli nedenlerle bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında eğitim alma şansına sahip olmayan çocukları ve gençleri Birimin imkânlarından yararlandırmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birimin Yönetim Organları ve Görevleri

Birimin yönetim organları

MADDE 7 (1) Birimin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

Müdür

MADDE 8 (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki akademik personel arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine verilen görevlerin yürütülmesinde yardımcı olmak üzere en fazla iki öğretim elemanını Müdür Yardımcısı olarak atar.  Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde, yerine müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür atanır. Müdür, birimin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 (1) Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Birimi temsil etmek ve Birimin çalışmalarını koordine etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantının gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Birimin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

ç) Birimin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörün onayına sunmak,

d) Birimin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak,

e) Alan koordinatörlerinin hazırladığı eğitim faaliyetlerini karar alınmak üzere Yönetim Kuruluna sunmak, açılan programların düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak,

f) Birimin çalışmalarının yürütülmesine yönelik komisyon ve çalışma grupları oluşturmak, alan koordinatörlerini belirlemek ve bunların çalışma esaslarını düzenlemek,

g) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer birimler ile iş birliği yapmak,

ğ) Birimin faaliyet alanları ile ilgili diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

 

Yönetim Kurulu

MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu; Rektör tarafından Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretim elemanları arasından üç yıl için atanmış üç üye, Müdür ve Müdür Yardımcısı ile birlikte toplam altı üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyenin/üyelerin yeniden ataması yapılır. Üyelikten ayrılan üyenin/üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üyenin/üyelerin ataması yapılır. Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez salt çoğunlukla toplanır. Gerekli durumlarda ise Müdürün talebi doğrultusunda olağanüstü toplanabilir. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Birimin yönetimiyle ilgili kararları almak, alınan kararların yürütülmesini sağlamak,

b) Bilim, sanat, spor ve kültür ağırlıklı programların açılmasına ve yürütülmesine ilişkin temel ilke, esas ve usulleri belirlemek ve bunların açılmasına karar vermek,

c) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

ç) Birimin araştırmacı ve uygulayıcı elemanlarının görevlendirme taleplerini değerlendirmek.

d) Birim için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak ve bunların görevlerini belirlemek,

 

Danışma Kurulu

MADDE 12 (1) Danışma Kurulu; Birimin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan ve uzmanlıklarından yararlanılabilecek, Üniversiteden, diğer üniversitelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörden ve şahıslar arasından Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir defa toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk şartı aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

(3) Toplantının gündemi Müdür tarafından hazırlanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Danışma Kurulunun görevleri, Birime faaliyet alanlarıyla ilgili danışmanlık yapmak, öneriler getirmek, araştırma ve uygulamalara destek olmak,

b) Birim ile ilgili kurumlar ve kuruluşlar arasında iletişim kurulmasına destek olmak,

c) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmaktır.

Alan ve program koordinatörleri

MADDE 14 (1) Üniversitede görevli akademik personel arasından bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında Birimde görev yapmak üzere Müdürün önerisi ile Bilim Alan Koordinatörü, Spor Alan Koordinatörü, Sanat Alan Koordinatörü ve Kültür Alan Koordinatörü olmak üzere dört alan koordinatörü Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir.

(2) Program koordinatörü, alan koordinatörünün ve Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir. Program koordinatörü, alan koordinatörü ile iş birliği içinde çalışır ve gerçekleştirilen program sona erdiğinde görev süresi biter.

Alan ve program koordinatörlerinin görevleri

MADDE 15 (1) Alan koordinatörünün görevleri şunlardır: Yönetim Kurulu tarafından belirlenen programların açılmasını sağlamak, açılacak programlara katılacak çocuk ve gençlerin seçim ölçütlerini, derslerini, akademik takvimini, ders programlarını belirlemek, program koordinatörlerinin hazırladığı programları incelemek ve uygun görürse Müdürlüğe iletmek, program süresince çocuk ve gençlerin sağlık ve güvenlik içinde programa katılmaları için gerekli önlemleri almaktır.

MADDE 16 – (1) Program koordinatörünün görevleri şunlardır: Program çalışması yapmak, içeriğini ve aşamalarını oluşturmak, programın eğitmenlerini ve görev dağılımlarını belirlemek, çalışmasını alan koordinatörüne sunmak ve Birimce kabul edilmiş sorumlu olduğu programı yürütmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 17 (1) Birimin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13’üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Altyapı

MADDE 18 (1) Birimin faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli Üniversite bünyesindeki derslikler, öğrenci laboratuvarları, atölyeler, spor salonları ve her türlü açık-kapalı alanlar Birimin kullanımı için Rektör tarafından tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 19 (1) Bu Yönerge Eskişehir Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 (1) Bu Yönerge hükümlerini Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

  

Mevzuat

Yönerge